شیما بخشنده


کارشناسی گرافیک

سوابق نحصیلی ...
کارشناسی گرافیک
دیپلم گریم.
 گذراندن کلیه دوره ھای گریم و چھره پردازی شامل : مقدماتی،میانی و پیشرفته با مدرک وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی• گذراندن دورھای متعادلسازی چھره و پیرایش با مدرک سازمان فنی و حرفه ایی

دیپلم .گرافبک رایانه ای ..با مدرک سازمان فنی و حرفه ای

فعالیت در زمینه..طراحی گرافیک  وطراحی گریم..

شروع فعالیت حرفه ای:95

 


فیلم نیمه بلند صلح سرخ  ..کارگردان:رحیم طوفان..سال 95
تاتر بلبل سرگشته...کارگردان. سهرابزاده95
تاتر یه مرد دو زن..کارگردان .سلیم رحیمی95
تاتر مترسکها...کارگردان .خانم شاهمحمدی95

تاتر پشت پنجره ها...کارگردان .فرهاد طوفان.95
تاتر جاده سرهنگ مسلسل...مجید واحدی زاده95
تاتر این نیز بگذرد....کیوان پور محمد تقی95

تاتر زیر گنبد دوار...کارگردان:المیرا طاعتی95
تاتر هنگامه ای که اسمان شکافت..87کارگردان کیوان پور محمد تقی
یک قطعه گمشده...کیوان پور محمد تقی87

تاتر شاید گاهی حق با تو باشد ... کارگردان یوسف جاوید

فیلم کوتاه...ارتباط ایرانی.کارگردان طرفی85
فیلم کوتاه ...گردنبند...کارگردان...طرفی...85

فیلم کوتاه ... ارابه کوچک .... کارگردان اسماعیل اوف و میکاییلی

چند نمونه کار گرافیک